Видео &, Аудио материалууд

Ном, DVD болон CD худалдан авах, Энд дарна ууТианти Номын дэлгүүр, or click here.

Хөгжим Аудио (mp3)
Дасгал 1 22 MB
Дасгал 2 68 MB
Дасгал 3 21 MB
Дасгал 4 29 MB
Дасгал 5 (1 цаг) 138 MB

To download: Move the mouse over the file, right-click, and select "Save Link As..." from the pop-up menu.

Видео
    Your browser doesn't support this video well. Please download it from the link below.  

Энэ вэб хуудасны бүх материалууд зохиогчийн эрхийн хамгаалалттай ба зөвхөн хувийн хэрэглээнд, арилжаа ашиг орлогын бусаар тараах зориулалттай. Эдгээр материалыг тараах эсвэл худалдаалахаар бол холбоо барина уу Tianti Books, Inc.